Structuur creëren in chaos "het noodplan"

30/11/2019 - 20:37

Wanneer plots een acute situatie voorvalt is rustig blijven een moeilijk gegeven. Al is rust net het sleutelwoord om onverwachte omstandigheden tot een goed einde te brengen. Rust kan je creëren als je een gepast plan hebt, een houvast voor elke situatie.

Een noodplan, wat is dat nu eigenlijk?

Een noodplan is een document waar beschreven staat welke handelingen je moet stellen om extra chaos te voorkomen. Het is een verzameling van informatie en instructies dat ook de hulpdiensten vooruit kan helpen.

Tijdens een noodsituatie gaat het denkvermogen achteruit en werken we op automatische piloot, hierdoor krijgt men in de meeste gevallen geen controle over de situatie. Het verliezen van controle zorgt voor paniek met als gevolg chaos en extra schade. Het is als een vicieuze cirkel dat we willen doorprikken door een structuur te bieden.

Noodsituaties willen we vermijden en komen gelukkig niet veel voor maar als ze voorkomen moeten we wel snel en gepast kunnen reageren. Een noodplan moeten we niet enkel maken in de termen van brand en evacuatie. Het voorvallen van calamiteiten zoals een reanimatie, ernstig arbeidsongeval, vechtpartij, gaslek, explosies, bomalarm, natuurramp,... zijn ook noodsituaties waar een noodplan structuur kan bieden.

Een noodplan voor thuis, is dat echt nodig?

Ook thuis kunnen zich acute situaties afspelen. Samen met jouw omgeving kunnen jullie afspraken maken om rustig te blijven en de situaties te herkennen. Daarom ontwikkelde de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken een site om een eigen noodplan te ontwikkelen voor thuis.

Waar kan ik terecht voor het opmaken van een noodplan?

Het noodplan voor bedrijven is onderdeel van ons segment Safer Company. Na het opmaken van een risico analyse, zal een duidelijke structuur gemaakt worden. Deze gebeurt steeds in overleg met het bedrijf/event en eventueel de betrokken hulpdiensten. Syinna heeft een preventiedienst dat hoofdzakelijk bezig is met het ontwikkelen van noodplannen om te handelen tijdens de chaos, als ook een administratieve structuur voor na de noodsituatie.

Wat zegt de wet over een noodplan voor bedrijven?

Het Koninklijk Besluit van 28 Maart 2014

Afdeling 4 Art. 24 :

Overeenkomstig artikel 22 van het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het be- leid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk stelt de werkgever schriftelijke gepaste procedures vast voor :

De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdient De evacuatie van personen
De evacuatieoefeningen
Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand

De informatie en de opleiding van de werknemers

Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de bevoegde preventieadviseur en van het comité.

Deze procedures worden “voor gezien” getekend door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, of in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst.

Verder wordt in het KB nog een aantal keer teruggegrepen naar dit artikel. Onder andere in:

Afdeling 5 : het brandpreventiedossier
Afdeling 6 : Artikel 26 over het informeren van de werknemers Afdeling 6 : Artikel 27 over vorming en opleiding

Het Koninklijk Besluit van 28 April 2017 (Codex)

Hoofdstuk V : Maatregelen bij noodsituaties en in geval van ernstig en onmiddelijk gevaar

Art. I.2-23.– De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding van de vaststellingen gedaan ingevolge de risicoanalyse.

Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong.

Deze procedures hebben betrekking op :
1° de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood;
2° het alarm- en communicatiesysteem;
3° de veiligheidsoefeningen;
4° de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
5° de middelen voor de eerste verzorging;
6° de maatregelen om posttraumatische stress te voorkomen of te beperken.

Wat wil dit concreet zeggen?

Concreet komt dit erop neer dat elke werkgever verplicht is om een noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse.

In het noodplan worden alle instructies en informatie verzameld die gekend zijn en ter beschikking dienen te zijn op het moment dat een interventie van de hulpdiensten nodig zou blijken.

Het noodplan dient de onderneming voor te bereiden om :

  • Incidenten te bedwingen en te beheersen opdat de schadelijke gevolgen voor mens, milieu en goederen minimaal zou zijn.
  • De maatregelen die het bedrijf moet nemen om mens en milieu zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein te beschermen tegen de gevolgen van een incident of crisissituatie
  • Het evacueren en redden van mensen mogelijk te maken en vlot te laten verlopen.
  • De vereiste acties bij incidenten vlot te kunnen organiseren.

Een noodplan moet dus de schade beperken wanneer het ondanks alle preventie-maatregelen toch nog zou mislopen.

Het is een verzameling informatie en instructies die gekend horen te zijn onder de aanwezigen en die ter beschikking dienen te zijn van de hulpdiensten wanneer zij op de plaats van interventie nodig zijn.

Bron: https://brandpreventie-dossier.be

Structuur creëren in chaos "het noodplan"
Structuur creëren in chaos "het noodplan"

Ga terug naar ons nieuws overzicht.

Ondersteuning nodig voor uw noodplan?

Contacteer ons